Quảng cáo Bazan (Kiến Trẻ Đắk Lắk) tiếp tục update bộ chữ tham gia triển lãm VietAd & VietBuild 2020 – Chữ nổi quảng cáo inox trắng gương lồng mặt mica –

Quảng cáo Bazan tiếp tục update bộ chữ tham gia triển lãm VietAd & VietBuild 2020 – Bảng hiệu chữ nổi quảng cáo inox chân mica – Logo OMEGA Quy cách: LOGO OMEGA