Quảng cáo Bazan tiếp tục update bộ số 10 – Bảng hiệu quảng cáo Chữ mica ghép khối – Logo iPhone trong 30 bộ chữ tham gia triển lãm VietAd & VietBuild 2020. “𝒊𝑷𝒉𝒐𝒏𝒆